0

உங்கள் கணனியை நீங்கள் துவக்கும் போது அது உங்களை நற்செய்தி கூறி வரவேற்கவேண்டும் என எண்ணுகிறீர்களா? 


அப்படியாயின் பின்வரும் வழிமுறைகளை பின்பற்றுக.

 • பின்வரும் வரிகளை  Copy செய்து ஒரு Notepad இல் இட்டுக்கொள்க. 
 • Dim speaks, speech
  speaks="Welcome to your PC, Tamilinfotech"
  Set speech=CreateObject("sapi.spvoice")
  speech.Speak speaks 
இதனை Copy செய்ய இங்கே சுட்டுக. 
 • பின் மேற் தரப்பட்டுள்ள வரிகளில் Tamilinfotech எனும் இடத்தில் உங்கள் பெயரை இட்டு Notepad இனை VBS கோப்பாக சேமித்துக்கொள்ளுங்கள்.


 • VBS கோப்பாக சேமித்துக்கொள்ள Notepad இல் Save As என்பதனை சுட்டி தோன்றும் சாளரத்தில் Save as type என்பதில் All Files என்பதனையும் File Name என்பதில் நீங்கள் விரும்பும் ஒரு பெயருடன்  .vbs எனவும் தச்சு செய்து (Ex: Welcome.vbs) கணனியில் சேமித்துக்கொள்க.  • பின் நீங்கள் பயன்படுத்துவது Windows XP நிறுவப்பட்ட கணனி எனின் Run Program ஐ திறந்து Startup என தட்டச்சு செய்க.
 • நீங்கள் பயன்படுத்துவது Windows Vista, Windows 7/8/8.1 எனின் Run Program இல் shell:startup என தட்டச்சு செய்து Enter அலுத்துக.
 • இனி திறக்கும் கோப்புறையில் (Folder) நீங்கள் ஏற்கனவே சேமித்த VBS கோப்பினை Past செய்து Close செய்க  • அவ்வளவு தான்!

இனி நீங்கள் உங்கள் கணணியை துவக்கும் போது அது உங்கள் பெயரை கூறி வரவேற்கும்.

Post a Comment

 
Top