0
பெண் என்பவள் காகித பூச்சடை போன்றவள்
 வாடவும்  மாட்டாள் வசம் வீசவும்  மாட்டாள்,,,
பிறருக்கு பார்வை அளித்துக்கொண்டே இருப்பாள்
அவளுக்கு தெம்பு இருக்கின்றவரை

Post a Comment

 
Top