0
பிரிவின் வழி உணர்த்தி சென்றது நம் காதல்
எனக்கு துணையாக என்னுடன் தொடர்ந்தது நிலா
பாவம் அதுவும் தனிமையில்

Post a Comment

 
Top